Centrul de Consiliere a Tinerilor

02/09/2013

Centru de consiliere pentru integrarea profesională a tinerilor peste 18 ani, care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecția copilului.

 

Acest proiect s-a derulat între anii 2008-2013 şi a sprijinit angajarea pe piaţa muncii a tinerilor care au părăsit centrele de plasament de pe raza judeţului Sibiu, Regiunea Centru. Un număr de 187 de tineri (18-26 ani), proveniţi din centrele de plasament au trecut pragul acestui centru şi au beneficiat de servicii în vederea integrării/reintegrării lor sociale şi profesionale. Majoritatea acestor beneficiari au avut tulburări de comportament şi retard mintal, pe fondul lipsei de stimulare socio-afectivă. Pe lângă tinerii care au părăsit centrele de plasament, au mai fost sprijinite, în vederea angajării, 73 de persoane, de vârste diferite, preluate dintre beneficiarii Biroului de Asistenţă Socială al Arhiepiscopiei, ajungându-se astfel la un total de 260 de persoane (beneficiari unici) care au solicitat şi au beneficiat de serviciile proiectului, cu mult peste numărul previzionat iniţial.

Obiectiv general: Sprijinirea grupurilor dezavantajate pentru inserția pe piața muncii care sa contribuie la promovarea oportunităților de ocupare pentru grupurile și persoanele cu risc ridicat de excluziune socială.

 

Scop: Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani care părăsesc sau se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecția copilului de pe raza județului Sibiu.

 

Activităţi desfăşurate/Tipuri de servicii oferite:

  • consiliere profesională în alegerea domeniului de activitate
  • evaluarea competenţelor dobândite în sistem formal/informal
  • servicii de mediere în vederea stabilirii de legături directe cu angajatori
  • asistenţă în vederea orientării/reorientării profesionale
  • informare cu privire la  cerinţele de pe piaţa forţei de muncă
  • consiliere în vederea menţinerii unui loc de muncă.

 

Resurse umane implicate:

 

  • manager proiect
  • 1 asistent social
  • 2 consilieri de orientare profesională
  • 1 psiholog

 

Parteneri

 

AJOFM Sibiu are următoarele funcţii:

– furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor, asigură cursuri de calificare şi recalificare pentru beneficiarii direcţi ai proiectului

– furnizor de informaţii privitoare la piaţa muncii, la caracteristicile economiei locale pe sector de activitate economică şi la potenţialii angajatori

– oferă acces la cursuri şi alte surse de formare şi informare  pentru personalul implicat în proiect (materiale de instruire şi surse de dezvoltare profesională).

Asociaţia Ortodoxă pentru O Lume Nouă Sibiu oferă personal specializat, experimentat în lucrul cu grupul ţintă (1 aistent social şi 1 consilier de orientare profesională) pentru derularea proiectului.

 

În calitate de asociat:

DGASPC Sibiu ajută la identificarea posibililor beneficiari direcţi ai acestui proiect (tineri între 18-26 ani care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului), pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.

 

Sursa finantarii

In prezent proiectul este sustinut din fonduri proprii ale Arhiepiscopiei Sibiului si ale partenerului Asociatia Ortodoxa pentru O Lume Noua.

Pe parcursul a 12 luni proiectul a beneficiat de finantare de la Uniunea Europeana, in cadrul schemei de finantare Phare 2006/018-147.04.02.03.01 – Măsuri de Incluziune Socială

FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social

02/05/2013

Proiectul FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social a fost derulat, din anul 2010, de către Federaţia Filantropia şi Patriarhia Română, în parteneriat cu Instituto de Formation Integral (IFI) şi SC Global Commercium Development SRL, în cadrul schemei de finanţare POSDRU/93/3.3/S/62277. Acesta s-a desfăşurat pe parcursul a 36 de luni, până în august 2013 şi a avut ca scop principal dezvoltarea capacităţii organizaţionale a structurilor active în domeniul parteneriatului social, din cadrul Administraţiei Patriarhale şi în nouă eparhii din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, printre care şi Asociatia Filantropia Ortodoxa Sibiu, pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel naţional.

Prima etapă a fost constituită din realizarea unei evaluari organizaţionale la nivelul celor 9 eparhii şi a Administraţiei Patriarhale pentru a identifica elementele caracteristice, nivelul dezvoltării organizaţionale, nevoile de formare şi priorităţile de dezvoltare. Pentru a pregăti resursele umane locale astfel încât să se poată implica eficient în procesele de dezvoltare organizaţională, proiectul a oferit o componentă de training consistentă, structurată în funcţie de nevoile identificate local.

În cadrul acestui proiect  a luat fiinţă Centrul de Resurse al Arhiepiscopiei Sibiului care a organizat şi susţinut sesiuni de formare si informare la nivelul protopopiatelor de pe raza eparhiei (10 sesiuni derulate în cadrul fiecărui protopopiat al Arhiepiscopiei Sibiului şi 9 sesiuni în format e-learning), de care au beneficiat 640 de beneficiari unici. Sesiunile au abordat diferite tematici precum: Scrierea de proiecte, Managementul serviciilor sociale, Managementul cazurilor sociale, Metode şi tehnici de comunicare eficientă, etc.

În paralel cu activităţile de formare, din cadrul proiectului Forte, echipa s-a implicat în realizarea Planului Strategic al Arhiepiscopiei Sibiului, pentru domeniile: tineret, asistenţă socială şi centrul de resurse. În acest sens s-au organizat mai multe întâlniri de lucru, în urma cărora s-a solicitat şi obţinut aprobarea pentru parcurgerea etapelor de planificare strategică. Planului Strategic a fost finalizat în martie 2013 şi a fost prezentat la nivelul eparhiei şi membrilor Parteneriatelor Locale de Ocupare şi Incluziune Socială (PLOIS) şi ai Parteneriatului Regional de Ocupare şi Incluziune Socială (PROIS).

Totodată s-a organizat un eveniment de sustenabilitate, cu tema „Parteneriat public-privat în judeţul Braşov” în data de 25 iulie 2013 la Braşov, la care au luat parte 46 de preoţi din municipiul Braşov şi zonele limitrofe, care au participat la sesiunile de e-learning din cadrul proiectului, specialişti în domeniul asistenţei sociale din unităţile de asistenţă socială din cadrul Bisericii şi din instituţii publice.

În perioada iunie-iulie 2013 s-a realizat şi publicat un Ghid cu activităţi pentru copii şi tineret. În perioada 29-31 iulie 2013 Centrului de Resurse a organizat, alături de Centrul Naţional de Formare Continuă “Dumitru Stăniloae” Bucureşti, cursul “Managementul Programelor pentru Copii şi Tineret”, care s-a desfăşurat la Mănăstirea “Brâncoveanu” – Sâmbăta de Sus. Cursul s-a realizat în vederea dezvoltării de abilităţi de management pentru programele cu copii si tineri, necesare personalului din eparhiile incluse în proiect, în vederea facilitării incluziunii sociale la nivel local.